BRIEF

Op alle dienstverlening van Udink advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden bij het aanvaarden van de opdracht aan de cliënt overhandigd. Zijn ze in het ongerede geraakt, dan worden ze op verzoek kosteloos toegezonden. Ze zijn tevens te raadplegen op deze link. Udink advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit boven het bedrag dat ter zake krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico.

 

All services of Udink advocaten are rendered subject to General Conditions. These General Conditions are handed over to the client at the outset of the relationship. Should they become unavailable, they will be sent upon request. They are also available via this link. Udink advocaten excludes all liability over the amount paid out under its professional liability insurance, increased with the deductible.

 

WEBSITE

Artikel 1. Inhoud

1.1.  De informatie op deze website wordt uitsluitend gegeven als algemene informatie en geldt niet als juridisch advies. De gebruiker moet als hij van de informatie gebruik wil maken juridisch advies inwinnen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en Udink advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit.

1.2.  Udink advocaten spant zich in de inhoud van deze website feitelijk en juridisch juist en up-to-date te houden maar geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze website is aan regelmatige wijziging onderhevig en het verdient aanbeveling na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

1.3.  Udink advocaten is niet aansprakelijk voor gebruik of misbruik van de inhoud van de website door derden.

1.4.  Udink advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden, ook niet als deze website een link naar die website bevat. Udink advocaten verschaft links naar websites van derden, die per definitie buiten haar beheersing vallen, uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link naar een website van derden duidt niet op enige band met die derden of op verantwoordelijkheid voor of goedkeuring van de inhoudt van een dergelijke website. Hetzelfde geldt voor websites met een link naar de website van Udink advocaten.

Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1.  Voorzover de inhoud van deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht en merkenrecht, is Udink advocaten rechthebbende van die rechten.

2.2.  Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Udink advocaten de inhoud van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken. De toestemming geldt slechts voor het daarbij aangegeven gebruik.

2.3.            Niettegenstaande het in 2.2. bepaalde is afdrukken van een gedeelte van de inhoud van deze website toegestaan, maar alleen voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik.